Grupa Loca

Polityka ochrony prywatności

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

 

 

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych dostarczanych przez użytkowników strony internetowej: https://locacard.loca.pl („Strona”), których administratorem jest Mariusz Kocięda prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mariusz Kocięda „Grupa Loca”. Użytkownicy („Użytkownicy”) mogą przeglądać treść Strony, przesłać zapytanie na udostępnioną skrzynkę kontaktową,  a także założyć profil użytkownika na Stronie („Konto”) i w ramach Konta: projektować oraz składać zamówienia na Karty plastikowe i na towary (tj. zawrzeć za pośrednictwem sieci Internet umowę dostawy i zakupu produktów oferowanych w Sklepie, w tym będących w bieżącej ofercie Sklepu przeglądając ofertę Sklepu), przechowywać dane Użytkownika wykorzystywane przy składaniu Zamówień, zapisać się na newsletter przy zakładaniu Konta.

Użytkownik posiadający Konto niebędący Konsumentem, jest administratorem danych osobowych wprowadzanych przez niego do Konta (w tym danych Użytkowników korzystających z funkcji Subkonta, wypełniających e-Wniosek, danych umieszczonych na projektach Kart Plastikowych, dane historii Zamówień).

Zasady świadczenia usługi Konta, innych funkcjonalności w ramach Konta oraz składania Zamówień w Sklepie określa „Regulamin Aplikacji i sklepu internetowego LocaCARD” dostępny na Stronie (dalej: „Regulamin strony i sklepu”). Wszelkie nazwy pisane w niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery a niezdefiniowane w niej, mają znaczenie nadane w Regulaminie strony i sklepu.

Informacje zawarte na Stronie są sprawdzane pod kątem poprawności. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.

 

Wszelkie dane wprowadzane przez Użytkownika na Stronie o ile identyfikują lub mogą w zestawieniu z innymi danymi identyfikować Użytkownika podlegają niniejszym postanowieniom.

 

 

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Tożsamość administratora danych osobowych i zakres danych osobowych, do których ma zastosowanie niniejsza Polityka Prywatności

 

Administratorem danych osobowych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem Strony, zarówno posiadających Konto jak i wyłącznie przeglądających Stronę bez logowania się na Konto (z wyłączeniem przechowywanych w Koncie przez Użytkowników niebędących Konsumentami danych), jest Mariusz Kocięda prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mariusz Kocięda „Grupa Loca” z głównym adresem wykonywania działalności gospodarczej przy ul. Żeromskiego 6, 13-200 Działdowo (dalej: „Administrator”).

 

Zakres danych osobowych, do których ma zastosowanie niniejsza Polityka Prywatności:

 1. dane osobowe osób przeglądających stronę internetową bez logowania do Konta oraz w ramach usługi Konta,
 2. dane osób zakładających Konto (dane potrzebne do założenia i utrzymania Konta),
 3. dane osobowe Użytkowników, podawanych w ramach Konta zgodnie z II.3 ust. 10 Regulaminu strony i sklepu,
 4. dane osobowe umieszczone w Koncie przez Użytkowników będących Konsumentami, innych niż te wskazane w pkt 2) i 3) powyżej, w tym dane umieszczone na projektach Kart Plastikowych, w historii Zamówień zrealizowanych,
 5. dane osobowe osób, które przy zakładaniu Konta wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną przesyłanych Administratora w formie newslettera na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłki takiego newslettera,
 6. dane osobowe Użytkowników korzystających z funkcji Subkonta, gdy Użytkownikiem nadającym uprawnienia w ramach Subkonta jest Konsument,
 7. osoby wypełniającej e-Wniosek w przypadku, gdy Użytkownikiem posiadającym Konto jest Konsument,
 8. dane osobowe związane z Zamówieniami zrealizowanymi,
 9. dane osobowe otrzymane przy wnoszeniu reklamacji co do świadczonych przez Administratora usług drogą elektroniczną oraz reklamacje dot. będących przedmiotem Zamówienia na Karty Plastikowe i Produkty,
 10. dane osobowe osób kontaktujących się z Administratorem za pomocą adresu e-mailowego: biuro@loca.pl w innym celu niż wniesienie reklamacji oraz osób kontaktujących się za pomocą udostępnionych w Aplikacji LocaCARD skrzynki kontaktowej,
 11. dane osobowe umieszczone na dokumentach księgowo-rozliczeniowych związanych z rozliczeniem wykonanych Zamówień (tj. dowody zapłaty, potwierdzenia zamówień, faktury VAT).

 

 1. Dane kontaktowe administratora danych osobowych

 

Mariusz Kocięda prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
Mariusz Kocięda „Grupa Loca”adres: ul. Żeromskiego 6, 13-200 Działdowo.

Adres e-mail: biuro@loca.pl.

nr tel. 23 696 90 00

 

 1. Inspektor ochrony danych

 

Administrator danych osobowych nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

 

 

 1. Zbieranie danych osobowych za pośrednictwem Strony

Dane osobowe Użytkowników Strony są zbierane i przetwarzane w zależności od sposobu, w jaki Użytkownik korzysta ze Strony. Dane osobowe Użytkownika mogą być zbierane i przetwarzane w związku ze świadczeniem usług oferowanych przez Stronę tj. usługi Konta i funkcjonalności w ramach Konta, w szczególności w zakresie składania Zamówień, tworzenia projektów Kart Plastikowych. W tym celu Użytkownik winien zapoznać się również z dokumentem Regulaminem strony i sklepu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych, które są niezbędne do korzystania z danej usługi Strony, może uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z tej usługi.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. RODO oraz na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 1. Cele przetwarzania danych osobowych

 

Dane Użytkowników (nie posiadający Konta) w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii, przetwarzane są w następujących celach: świadczenia usług drogą elektroniczną polegających na prezentowaniu Użytkownikom treści zamieszczonych na Stronie, oraz udostępniania formularza kontaktowego i udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane w ramach takiego formularza.

 

Dane Użytkowników Strony (posiadających Konto) podane Administratorowi w formularzach dostępnych na Stronie, w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii, przetwarzane są w następujących celach: świadczenia usług drogą elektroniczną polegających na prowadzeniu i obsługi Konta (w tym świadczeniu usługi schowka danych niezbędnych do realizacji Zamówień, obsługi Zamówień składanych przez zarejestrowanego Użytkownika, prezentowania historii Zamówień, udostępniania formularza kontaktowego i udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane w ramach takiego formularza, udostępnienia funkcjonalności e-Wniosku, udostępnienia funkcjonalności Subkonta).

 

Ponadto, Administrator jest uprawniony do przetwarzania niektórych danych osobowych podanych przez Użytkowników podanych w celu: rozliczenia Zamówień (rachunkowym – Zamówienia zrealizowane), rozpatrzenia reklamacji (co do usług świadczonych drogą elektroniczną oraz związanych z wykonywaniem uprawnień z rękojmi co wad towarów objętych zrealizowanym Zamówieniem), wysyłki newslettera, obrony ew. roszczeń/rozpoznania reklamacji na etapie przedsądowym z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, rozpoznania reklamacji na etapie przedsądowym z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną, na potrzeby przechowywania dokumentacji księgowo-podatkowej zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, na potrzeby obrony roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

 

 

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 

Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie następującej:

 1. zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – dotyczy danych, o których mowa w pkt I.1 lit. e powyżej (na potrzebę wysyłki newslettera),
 2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – dotyczy danych, o których mowa w: pkt I.1 lit. a powyżej (na potrzeby udostępniania treści strony internetowej bez logowania do Konta oraz w ramach usługi Konta), pkt I.1 lit. b powyżej (na potrzeby założenia i utrzymania Konta), pkt I.1 lit. c powyżej (na potrzeby składania zamówień za pomocą Konta, świadczenia usługi schowka danych niezbędnych do realizacji zamówień, obsługi zamówień składanych za pomocą Konta, prezentowania historii zamówień, dodatkowo w zakresie numeru telefonu – na potrzeby realizacji zawartych z Użytkownikiem umów i ich właściwość w tym: dostarczenia złożonego Zamówienia oraz kontaktu Sprzedawcy z Użytkownikiem celem optymalizacji i przyśpieszenia wykonania zlecenia Zamówienia na Karty Plastikowe, zwłaszcza tych wykonywanych na podstawie projektu Użytkownika),
 3. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – dotyczy danych, o których mowa w pkt I.1 lit. f powyżej (na potrzeby dostarczania funkcjonalności Subkonta), pkt I.1 lit. g powyżej (na potrzeby świadczenia funkcjonalności e-Wniosku), pkt I.1 lit. h powyżej (na potrzeby obrony ew. roszczeń/rozpoznania reklamacji na etapie przedsądowym z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej), pkt I.1 lit. i powyżej (na potrzeby obrony ew. roszczeń/rozpoznania reklamacji na etapie przedsądowym z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną), pkt I.1 lit. j powyżej (udzielenie odpowiedzi w ramach udostępnionej skrzynki kontaktowej), pkt I.1 lit. k powyżej (na potrzeby przechowywania dokumentacji księgowo-podatkowej zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości).

 

 

 1. Informacje o odbiorcach danych osobowych i przekazaniu danych do państwa trzeciego

 

Usługobiorca w wybranym zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym w celu wysyłki newslettera, powierza przetwarzanie dostawcom usług hostingowych serwera na potrzeby zapewnienia prawidłowego działania Aplikacji LocaCARD, a także podmiotowi świadczącemu obsługę księgową na potrzeby rozliczenia zrealizowanych Zamówień.     

            

Usługodawca, w zależności od zaistniałej potrzeby, udostępnia dane osobowe Poczcie Polskiej S.A. (na potrzeby wydania Zamówienia lub udzielenia odpowiedzi na wniesioną pisemnie reklamację) oraz podmiotom zewnętrznym świadczącym profesjonalne usługi kurierskie (na potrzeby wydania Zamówienia).

 

Dane Użytkowników nie są przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

 1. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

 

Administrator przetwarza wskazane w II.1 powyżej dane przechowuje przez okresy następujące:

 1. przez czas świadczenia usługi drogą elektroniczną przeglądania zawartości strony internetowej bez posiadania Konta i przeglądania w ramach Konta (nie dłużej niż do wyczyszczenia zawartości plików cookies w przeglądarce z której usług Użytkownik korzysta) – dot. danych, o których mowa w pkt I.1 lit. a. powyżej,
 2. przez czas świadczenia usługi drogą elektroniczną utrzymania Konta do czasu rezygnacji z Konta przez Usługobiorcę lub wypowiedzenia tej umowy przez Administratora oraz przez czas potrzebny wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną – dot. danych, o których mowa w pkt I.1 lit. b, c, d, f, g powyżej,
 3. przez okres do wycofania zgody na otrzymywanie newslettera – dot. danych, o których mowa w pkt I.1 lit. e powyżej,
 4. przez okres 2 lat od wydania Zamówienia na adres Usługobiorcy tj. przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej – dot. danych, o których mowa w pkt I.1 lit. h powyżej, oraz przez okres 3 lat od wydania Zamówienia na adres Usługobiorcy tj. przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
 5. przez okres potrzebny do rozpoznania reklamacji co do wad rzeczy sprzedanej – dot. danych, o których mowa w pkt I.1 lit. i powyżej,
 6. przez okres potrzebny do rozpoznania reklamacji co do wad rzeczy sprzedanej a gdy reklamacja zakończy się naprawą rzeczy/wymianą rzeczy, również przez okres przedawnienia roszczeń majątkowych z tytułu rękojmi za wady rzeczy naprawionej/wymienionej oraz przez okres 3 lat od wydania Zamówienia na adres Usługobiorcy tj. przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – dot. danych, o których mowa w pkt I.1 lit. i powyżej, z wyłączeniem ew. roszczeń dot. usług świadczonych drogą elektroniczną (usługi świadczone są nieodpłatnie),
 7. przez okres potrzebny do udzielenia odpowiedzi w ramach skrzynki kontaktowej – dot. danych, o których mowa w pkt I.1 lit. j. powyżej,
 8. przez 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dokumentacja dotyczy – dot. danych, o których mowa w pkt I.1 lit. k. powyżej.

 

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

 

Informujemy, iż każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz może żądać ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane są przetwarzane przysługuje skarga do organu nadzorczego.

 

 1. Informacja, czy podanie danych jest wymogiem ustawowym/umownym oraz konsekwencje niepodania danych

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania ze Strony, założenia i utrzymania Konta, korzystania z funkcjonalności udostępnionych za pomocą Konta w tym składania Zamówień, otrzymywania newslettera, rozpatrzenia reklamacji. Wszędzie tam gdzie Administrator pyta o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, brak jej udzielenia spowoduje, iż Administrator nie będzie zbierał takich danych.

 

 1. Przeglądanie Strony i profilowanie

 

Przeglądanie Strony wiąże się z koniecznością ujawnienia nam adresu IP oraz danych osobowych zbieranych za pośrednictwem plików cookies i innych technologii umieszczanych przez Stronę na urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik. Dzieje się tak, ponieważ każde urządzenie podłączone do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP; na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią.

Strona nie profiluje Użytkowników. Jeżeli w przyszłości Administrator podejmie decyzję co do profilowania Użytkowników, zostaną o tym Państwo powiadomieni za pośrednictwem Strony.  

 

 

 1. Bezpieczeństwo gromadzonych danych

 

Dane osobowe i inne dane o charakterze nieosobowym zgromadzone za pośrednictwem Strony przechowywane są na bezpiecznym serwerze. Dostęp do danych ma upoważniony personel, przeszkolony z zakresu ochrony danych osobowych i zabezpieczeń systemu informatycznego, jak również zobowiązany do zachowania ścisłej poufności. Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych zgodnych z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Środki zabezpieczenia danych zostaną dostosowane do wymagań RODO, które ma zastosowanie od 25 maja 2018 roku.

 

 1. Szczegółowy obowiązek informacyjny Administratora wobec osoby zapisującej się do newslettera

Niezależnie od powyższych informacji, w wykonaniu obowiązku informacyjnego Administratora wobec osoby zapisującej się do newslettera podczas zakładania Konta na Stronie, w sposób wskazany II.3.3 lit. d. Regulaminu strony i sklepu, informujemy, że administratorem podanych danych osobowych na potrzeby otrzymywania newslettera, jest Mariusz Kocięda prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mariusz Kocięda „Grupa Loca” z głównym adresem wykonywania działalności gospodarczej przy ul. Żeromskiego 6, 13-200 Działdowo. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby wysyłki newslettera. Podstawą przetwarzania podanych danych jest dobrowolna zgoda osoby zapsiującej się do newslettera oraz prawnie usprawiedliwiony cel realizowany przez administratora. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie przez czas obowiązywania zgody na wysyłkę newslettera (aż do czasu jej wycofania). Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do podanych danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również skarga do organu nadzorczego. Administrator powierza ich przetwarzanie dostawcom usług hostingowych serwera na potrzeby przechowywania danych celem wykonania usługi newslettera.

 

 1. REKLAMACJE, PYTANIA I WSPARCIE TECHNICZNE

 

W celu uzyskania informacji dotyczących świadczonych usług lub wsparcia technicznego dla Użytkowników, Użytkownik może wysłać zapytanie bezpośrednio na: biuro@loca.pl. Zapytania Użytkowników, w tym reklamacje na działanie Strony, będą na bieżąco rozpatrywane. Odpowiedź na zapytanie (reklamację) zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w zapytaniu (reklamacji).

Reklamacje dot. Zamówień składanych w Sklepie być składane wyłącznie w formie wskazanej w Regulaminie strony i sklepu.

 

 

 1. PLIKI COOKIES

 

Niektóre z elementów Strony mogą wykorzystywać pliki cookies, czyli tzw. ciasteczka. Są to małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, aby go zidentyfikować, a także poprawić i przyspieszyć niektóre operacje. Większość plików cookies zawiera nazwę Strony, czas przechowania oraz unikalny numer. Inne informacje zbierane automatycznie podczas odwiedzania Witryny, to między innymi adres IP, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, system operacyjny, itp. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Strona korzysta z następujących plików cookies:

 1. Pliki cookies sesyjne

 

W każdej chwili Użytkownik może ograniczyć Administratorowi dostęp do plików cookies. W tym celu Użytkownik powinien zmodyfikować ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Administrator zastrzega, że zmiana ustawień może doprowadzić do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Strony na urządzeniu, z którego Użytkownik będzie aktualnie korzystać, a w skrajnych przypadkach nawet do całkowitego uniemożliwienia korzystania ze Strony.

Idź do góry