Grupa Loca

Regulamin serwisu

Regulamin Aplikacji i sklepu internetowego LocaCARD

I. DEFINICJE

Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio:

1.            Regulamin – w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.) oraz regulamin sprzedaży towarów za pośrednictwem sieci Internet;

2.            Usługodawca lub Sprzedawca – Mariusz Kocięda, prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, pod firmą „Mariusz Kocięda Grupa Loca”, główne miejsce wykonywania działalności przy ul. Stefana Żeromskiego 6, 13-200 Działdowo, REGON: 280105704, NIP: 5711462111, adres e-mail: biuro@loca.pl;

3.            Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług LocaCARD świadczonych przez Usługodawcę, które nie wymagają założenia Konta oraz spełnia wymagania określone Regulaminem;

4.            Usługobiorca – Użytkownik, który posiada Konto i korzysta z usług LocaCARD świadczonych przez Usługodawcę oraz spełnia wymagania określone Regulaminem;

5.            Konto – indywidualny profil stworzony w Aplikacji LocaCARD przez Użytkownika w ramach procedury rejestracji, opisanej w niniejszym Regulaminie, za pomocą którego Użytkownik może korzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę oraz składać Zamówienia w Sklepie;

6.            Umowa – umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług przez Aplikację LocaCARD, zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy: Usługodawcą a Użytkownikiem – z chwilą skorzystania przez niego z usług oferowanych przez Usługodawcę, które nie wymagają założenia Konta, o treści ustalonej Regulaminem oraz zawarta pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą – z chwilą rejestracji Konta, o treści ustalonej Regulaminem;

7.            LocaCARD – nazwa usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników oraz Usługobiorców na mocy Umowy;

8.            Aplikacja LocaCARD lub Sklep – strona internetowa umieszczona pod adresem: https://locacard.loca.pl wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej część, przy wykorzystaniu której Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników i Usługobiorców usługi LocaCard oraz za pomocą której Usługodawca oferuje sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Aplikacja LocaCARD przeznaczona jest do projektowania oraz składania zamówień na Karty plastikowe;

9.            Klient – podmiot będący nabywcą Produktów lub Kart Plastikowych oferowanych w Sklepie, który złożył Zamówienie, będący konsumentem, przedsiębiorcą, placówką oświaty albo inną instytucją;

10.          Zamówienie – złożone przez Klienta w formie elektronicznej z wykorzystaniem sieci Internet i funkcji Sklepu oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży wybranych przez niego Produktów spośród aktualnie dostępnych i prezentowanych w Sklepie oraz stworzonych przez Klienta Kart Plastikowych za cenę stanowiącą sumę cen wybranych Produktów lub Kart Plastikowych oraz kosztów dostawy;

11.          Karta Plastikowa lub Karty Plastikowe– legitymacja, identyfikator, certyfikat, karta klienta, inna dowolna karta, których projekt jest tworzony w sposób zindywidualizowany przez Usługobiorcę w Aplikacji LocaCARD;

12.          Produkt lub Produkty – będące przedmiotem Zamówienia smycze, holdery, etui foliowe, klipsy, hologramy i inne gotowe produkty wyprodukowane lub dystrybuowane przez Usługodawcę;

13.          Konsument – osoba fizyczna, o której mowa w art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), dokonująca Zamówienia w Sklepie i korzystająca z usług LocaCARD.

14.          Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, o której mowa w art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), dokonująca Zamówienia w Sklepie i korzystająca z usług LocaCARD.

15.        Moderacja – funkcjonalność w Aplikacji LocaCARD polegająca na przesłaniu przez Usługobiorcę do Usługodawcy zgłoszenia z prośbą o zaakceptowanie przygotowanego w Aplikacji LocaCARD projektu Karty Plastikowej mająca na celu ocenę, czy przygotowany projekt nie narusza postanowień Regulaminu.

 

 

II. ŚWIADCZENIE USŁUG LOCACARD

II. 1. Postanowienia ogólne

 

1.            Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług LocaCARD świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników i Usługobiorców.

2.            Właścicielem i administratorem Aplikacji LocaCARD jest Usługodawca.

3.            Regulamin stanowi integralną część Umowy, do zawarcia, której dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z poszczególnych usług LocaCARD, które nie wymagają założenia Konta, o treści ustalonej Regulaminem oraz zawarta pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą – z chwilą rejestracji Konta, o treści ustalonej Regulaminem.

4.            Materiały udostępniane w ramach poszczególnych usług LocaCARD oraz wygląd i treść Aplikacji LocaCARD, stanowią własność Usługodawcy i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.), w szczególności nie mogą być kopiowane, udostępniane, rozpowszechniane ani powielane bez zgody Usługodawcy. Zawarcie Umowy nie stanowi zawarcia, lub nie może być podstawą do roszczenia o zawarcie, umowy o przeniesienie przez Usługodawcę na Użytkownika/Usługobiorcę wyżej powołanych majątkowych praw autorskich w części lub w całości. Usługodawca nie posiada majątkowych praw autorskich do materiałów lub treści umieszczanych przez Usługobiorców w Aplikacji LocaCARD.

5.            Użytkownik/Usługobiorca zobowiązuje się nie dokonywać zmian w Aplikacji LocaCARD czy prowadzenia działań zmierzających do kompilacji, dekompilacji, deasemblacji i podobnych zabiegów o charakterze reserve engineering oraz innych działań, które mogłyby wpłynąć na strukturę, koncepcję, metodologię czy poznanie zasad funkcjonowania Aplikacji LocaCARD lub jej poszczególnych funkcjonalności.

6.            Usługodawca informuje Użytkowników i Usługobiorców, iż ze względu na publiczny charakter sieci Internet, za pośrednictwem której świadczy drogą elektroniczną usługi LocaCARD, korzystanie z tych usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem/Usługobiorcą. Usługodawca zwraca szczególną uwagę Usługobiorcy na ryzyko związane z korzystaniem z Konta w Aplikacji LocaCARD przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Usługobiorca nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności niepowtarzalnej nazwy Usługobiorcy lub hasła dostępu, lub udostępni te informacje osobom trzecim, lub będzie pozostawał zalogowany do swego Konta w Aplikacji LocaCARD mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.

7.            Usługodawca zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Aplikacji LocaCARD może być utrudniony lub niemożliwy, Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby utrudnienia takie występowały możliwie najrzadziej lub możliwie najkrócej.

8.            Usługobiorca ma prawo rozwiązać Umowę w dowolnym momencie jej trwania poprzez usunięcie swojego Konta w Aplikacji LocaCARD, a Użytkownik poprzez zaprzestanie korzystania z usług LocaCARD nie wymagających posiadania Konta.

9.            Użytkownik/Usługobiorca może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W takim wypadku Użytkownik/Usługobiorca składa Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy wskazany w I. 2 Regulaminu lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@loca.pl przy czym za dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy należy uznać dzień nadania oświadczenia – oświadczenie takie musi być nadane przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

10.          Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Posłużenie się wzorem do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy nie jest obowiązkowe. Wzór odstąpienia od Umowy zawiera także załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.).

11.          Usługobiorca oświadcza, że umieszczenie w Koncie materiałów osób trzecich dotyczących stworzenia projektu Karty Plastikowej dotyczących danych osobowych, wizerunku oraz innych informacji o osobach trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, które one dotyczą. Usługobiorca nie jest uprawniony do umieszczenia w Koncie materiałów osób trzecich dotyczących stworzenia projektu Karty Plastikowej, które zawierają informacje dotyczące danych osobowych oraz wizerunek osób trzecich pozyskanych bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej, której one dotyczą.

12.          Usługodawca ma prawo rozwiązać zawartą z Użytkownikiem lub Usługobiorcą Umowę, w tym usunąć Konto Usługobiorcy w Aplikacji LocaCARD, w trybie określonym w II.3 ust. 11 Regulaminu, w następujących przypadkach:

 1. umieszczania w Koncie treści nieprawdziwych, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, pomimo wcześniejszego zablokowania Konta Usługobiorcy w Aplikacji LocaCARD,
 2. korzystania przez Użytkownika lub Usługobiorcę z Aplikacji LocaCARD w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem, pomimo wcześniejszego zablokowania Konta Usługobiorcy w Aplikacji LocaCARD.
 3. likwidacji przez Usługobiorcę adresu e-mail, który został użyty do założenia przez niego Konta,
 4. rażącego naruszenia przez Użytkownika lub Usługobiorcę Regulaminu,
 5. innego naruszania przez Usługobiorcę Regulaminu pomimo wcześniejszego zablokowania jego Konta w Aplikacji LocaCARD.

13.          O rozwiązaniu Umowy, w tym o usunięciu Konta Usługobiorcy, Usługodawca poinformuje Użytkownika lub Usługobiorcę (o ile jest taka techniczna możliwość) w terminie 7 dni od rozwiązania Umowy.

14.          Usługi świadczone są drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

15.          Usługi świadczone będą w języku polskim. Język polski jest właściwy także dla Umowy, Regulaminu oraz oświadczeń stron.

 

 

II. 2.Warunki techniczne

 1. Dla korzystania z usług LocaCARD konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:
  1. oprogramowanie umożliwiające korzystanie ze stron przygotowanych w języku HTML5 z wykorzystaniem CSS 3 i obsługą Java Script.
  2. na urządzeniach stacjonarnych - zainstalowaną przeglądarkę internetową:
  3. w przypadku systemu operacyjnego MS Windows – Internet Explorer 9 lub nowszy, Mozilla Firefox 20.x lub nowszy, Google Chrome 18.x lub nowszy, Opera 15.x lub nowszy,
  4. w przypadku sysemu operacyjnego Mac OSX – Safari 5.1.x lub nowszy; IE 9.0 lub nowszy; Mozilla Firefox 30; Chrome 26; Safari 6,
  5. na urządzeniach mobilnych – wyłącznie w zakresie przeglądania przez Użytkownika strony głównej Aplikacji LocaCARD i korzystania przez Usługobiorcę ze skrzynki kontaktowej w ramach jego Konta w Aplikacji LocaCARD:
  6. w przypadku systemu operacyjnego Windows Phone – Mobile IE 10 lub nowszy,
  7. w przypadku systemu operacyjnego WP, Android – Firefox 20 lub nowszy, Chrome 28 lub nowszy,
  8. w przypadku systemu operacyjnego Apple: IOS 6 lub nowsze – Safari,
  9. w przypadku systemu operacyjnego Android: 4.4 lub nowsze – natywna przeglądarka,
  10. dostęp do sieci Internet.
  11. Usługodawca informuje, iż korzystanie z usług LocaCARD możliwe jest także przy wykorzystaniu zainstalowanych w urządzeniu, przy użyciu którego Użytkownik/Usługobiorca korzysta z tych usług, innych niż wskazany w ust. 1 pkt powyżej systemów operacyjnych lub innych niż wskazane w ust. 1 pkt powyżej przeglądarek internetowych, jednakże zastrzega, iż ze względów technologicznych mogą w takim przypadku występować utrudnienia w korzystaniu z usług LocaCARD.

 

II. 3. Rejestracja Konta

1.            Użytkownikiem/Usługobiorcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która zaakceptowała Regulamin oraz Politykę Prywatności.

2.            Niektóre z usług LocaCARD dostępne są wyłącznie dla Usługobiorców tj. Użytkowników, którzy posiadają Konto w Aplikacji LocaCARD i zalogowali się do swojego Konta w Aplikacji LocaCARD,

3.            Rejestracja Konta jest nieodpłatna i wymaga:

 1. podania następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, potwierdzenie adresu e-mail, hasło (którym będzie posługiwał się Użytkownik), potwierdzenie hasła;
 2. potwierdzenia, iż Użytkownik zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 3. opcjonalnie: wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną przesyłanych Usługodawcę w formie newslettera, z zastrzeżeniem, że wyrażenie tej zgody nie jest warunkiem koniecznym dla założenia Konta w Aplikacji LocaCARD, o treści następującej

„Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Mariusza Kociędy prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Mariusz Kocięda „Grupa Loca” informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.)”,

 1. w przypadku wyrażenia zgód, o której mowa w lit. c. powyżej, Użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie przez Mariusza Kociędę, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Mariusz Kocięda Grupa Loca” z głównym miejscem wykonywania działalności przy ul. Stefana Żeromskiego 6, 13-200 Działdowo – danych osobowych Usługobiorcy, w celu i w zakresie przesyłania przez Usługodawcę informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o treści następującej:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Mariusza Kociędę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Mariusz Kocięda „Grupa Loca” moich danych osobowych na potrzeby otrzymywania newslettera. Oświadczam, że zapoznałem/am się z obowiązkiem informacyjnym administratora danych, który administrator spełnia w II. 13 dokumentu „Polityka prywatności” dostępnego na https://locacard.loca.pl”.

 1. kliknięcia przycisku „ZAREJESTRUJ SIĘ”.

4.            Konto rejestrowane według procedury opisanej w ust. 3 powyżej jest aktywne po kliknięciu w aktywny link przesłany Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej podany w procedurze rejestracji. Link, o którym mowa w zdaniu poprzednim pozostaje aktywny przez 72 godziny.

5.            Korzystając z Aplikacji LocaCARD, w tym rejestrując się i zakładając Konto, pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą zostaje zawarta Umowa, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

6.            W wyniku przeprowadzonej rejestracji, Usługobiorcy przyporządkowane zostaje Konto, umożliwiające identyfikację czynności podejmowanych przez Usługobiorcę za pośrednictwem Aplikacji LocaCARD, w tym składanie Zamówień.

7.            Jeden Usługobiorca posługujący się tym samym adresem e-mail może utworzyć w Aplikacji LocaCARD nie więcej niż jedno Konto.

8.            Dostęp do konta jest możliwy po wprowadzeniu przypisanego do danego Konta adresu e-mail oraz hasła. Hasło należy zachować w tajemnicy i chronić przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

9.            W każdym czasie Usługobiorca może dokonać edycji danych podanych przez siebie przy rejestracji według procedury opisanej w ust. 3 powyżej, korzystając z zakładki „Edytuj profil”.

10. Usługobiorca po założeniu Konta, korzystając z zakładki „Edytuj profil”, może uzupełnić swoje dane Konta, poprzez:

     a. podanie następujących informacji:

 • rodzaj Konta wybierając spośród następujących opcji: osoba prywatna, firma, szkoła, instytucja, podanie nazwy kraju,
 • podania kolejnych danych personalnych tj. adres, nr telefonu, a w związku z podaniem numeru telefonu,
 • podanie danych do wysyłki Zamówień tj. adresu i nr telefonu (do optymalizacji usługi wysyłki),
 • dokonania wyboru formy rozliczenia z Usługodawcą: faktura VAT albo paragon fiskalny;

b. wciśnięcie w przycisk: „ZAPISZ”

c. kliknięcie w przesłany link – Konto ze zmienionymi danymi jest aktywne po kliknięciu w aktywny link przesłany Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej podany w procedurze rejestracji. Link, o którym mowa w zdaniu poprzednim pozostaje aktywny przez 72 godziny.

10.          Usługodawca udostępnia możliwość usunięcia Konta w każdym czasie, poprzez przesłanie stosownego żądania do Usługodawcy wybierając w Aplikacji LocaCARD opcję „Usuń dane” w zakładce „Moje dane”. Rezygnacja z Konta nie ma wpływu na realizację złożonych Zamówień potwierdzonych przez Sprzedawcę (doszło do zawarcia umowy, co nie pozbawia Konsumenta prawa do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w Regulaminie).

11.          Usługodawca może czasowo zawiesić dostęp do Konta, lub wypowiedzieć dostęp do Konta Usługobiorcy z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia (informując go o tym mailowo), w razie stwierdzenia wykorzystania Konta w sposób sprzeczny z Regulaminem lub niezgodnie z jego przeznaczeniem.

 

II. 4. Ogólne warunki korzystania z usług LocaCARD

1.            Usługobiorca zobowiązany jest podać Usługodawcy wyłącznie prawdziwe dane dotyczące osoby Usługobiorcy, na podstawie których Usługodawca ocenia spełnianie przez Usługobiorcę określonych Regulaminem warunków formalnych niezbędnych do świadczenia usług LocaCARD oraz do dokonywania zmian tych informacji wyłącznie w taki sposób, aby odzwierciedlały aktualny w danym momencie stan faktyczny.

2.            Usługobiorca zobowiązany jest chronić poufność informacji umożliwiających dostęp do jego Konta w Aplikacji LocaCARD, w szczególności poprzez nie ujawnianie tych informacji osobom trzecim.

3.            Usługi LocaCARD świadczone przez Usługodawcę przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Użytkowników/Usługobiorców i nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla innych osób, a także w celach porównawczych lub poglądowych.

4.            Użytkownik/Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z usług LocaCARD wyłącznie zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet i usług świadczonych za jej pośrednictwem.

5.            Użytkownikowi/Usługobiorcy, w toku korzystania z usług Aplikacji LocaCARD nie wolno:

 1. posługiwać się materiałami lub treściami o charakterze bezprawnym, w tym także naruszających prawa Usługodawcy lub osób trzecich, treściami obraźliwymi, wulgarnymi lub obscenicznymi, sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania, w szczególności zaś nie wolno:
 2. umieszczać zdjęć zawierających wizerunek osób trzecich lub w inny sposób naruszających ich prawa, w tym prawa autorskie,
 3. umieszczać jakichkolwiek materiałów o charakterze erotycznym lub pornograficznym, lub informacji służących korzystaniu z takich materiałów,
 4. nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy świadczeniu usług LocaCARD.

6.            Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania zamieszczonych przez Usługobiorcę danych w Aplikacji LocaCARD obejmujących materiały lub treści o charakterze bezprawnym lub naruszających choćby tylko w części postanowienia Regulaminu.

7.            Usługodawca zastrzega, iż koszty połączenia do sieci Internet oraz koszty związane z użytkowaniem rzeczy przy użyciu, których Użytkownik/Usługobiorca korzysta z usług LocaCARD, nie obciążają Usługodawcy.

 

II. 5. Zakres usług LocaCARD

1.            Użytkownik korzystający z usług LocaCARD bez zakładania Konta ma możliwość:

 1. przeglądania strony głównej Aplikacji LocaCARD bez przekierowania na podstrony;
 2. zapoznania się z Regulaminem LocaCARD,
 3. zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy tzw. OWW,
 4. wypełnienia i przesłania do Usługobiorcy e-Wniosku (linku do uzupełnionej przez Użytkownika projektu Karty Plastikowej),
 5. korzystania z funkcjonalności subkonta w zakresie uprawnień określonych przez Usługobiorcę.

2.            Usługobiorca tj. Użytkownik korzystający z usług LocaCARD po założeniu Konta ma możliwość:

 1. stworzenia i przechowywania w Koncie projektu Karty Plastikowej;
 2. wykorzystania gotowych projektów stanowiących propozycję dla stworzenia własnego projektu;
 3. stworzenia i administrowania bazą danych stanowiący dane personalne stworzonych projektów Kart Plastikowych;
 4. dokonania zamówienia druku próbnego tj. zlecenie Usługodawcy przygotowania prototypu materiału, w oparciu o który Usługodawca/Sprzedawca zrealizuje następnie Zamówienie złożone w Sklepie (pod warunkiem akceptacji prototypu przez Usługobiorcę);
 5. stworzenia i przesłania do Użytkownika e-Wniosku (link z projektem Karty Plastikowej do uzupełnienia przez Użytkownika);
 6. stworzenia subkonta (do którego zostają przypisani przez Usługobiorcę dedykowani Użytkownicy) przez podanie danych Użytkownika w postaci: imię, nazwisko, stanowisko, adres e-mail, hasło, powtórzenie hasła (przy w przypadku w którym osoba, dla której subkonto zostało utworzone, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych lub zażąda usunięcia jej danych osobowych, Usługodawca nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych takiej osoby co będzie wiązało się z usunięciem takiego subkonta, o czym Usługodawca poinformuje Usługobiorcę)
 7. dokonania Zamówienia na Produkty i Karty Plastikowe,
 8. korzystania ze skrzynki kontaktowej – w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę oraz w zakresie Zamówień składanych w Sklepie,
 9. otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną przesyłanych Usługodawcę zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 z późn. zm.) w formie newslettera.

3.            Opis pełnej funkcjonalności poszczególnych usług świadczonych przez Usługodawcę w Aplikacji LocaCARD dostępny jest na każdym etapie korzystania z poszczególnych usług LocaCARD w Aplikacji LocaCARD przez kliknięcie na ikonkę znaku zapytania ‘?’ stanowiącą pomoc techniczną oraz opis funkcjonalny obowiązujący w momencie wykorzystywania funkcji. Zastrzegamy sobie możliwość zmian funkcjonalności mającej na celu poprawienie działania lub zwiększenie zakresu funkcjonalności usług LocaCARD. Zmiana funkcjonalności usług LocaCARD, o której mowa w zdaniu poprzednim nie będzie stanowić zmiany niniejszego Regulaminu.

 

 

II. 7. Zablokowanie Konta w Aplikacji LocaCARD

1.            Usługodawca może zablokować Konto w Aplikacji LocaCARD na czas do 14 dni, w przypadku:

 1. umieszczania w Koncie treści nieprawdziwych, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
 2. korzystania przez Usługobiorcę z Aplikacji LocaCARD w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem,

innego naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu, pod warunkiem bezskutecznego wezwania do zaniechania naruszeń.2.    

Odblokowanie Konta w Aplikacji LocaCARD nastąpi po upływie czasu wskazanego w ust. 1 powyżej.

3.            Usługobiorca oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że zablokowanie Konta w Aplikacji LocaCARD zgodnie z Regulaminem, spowoduje czasową utratę przez Usługobiorcę możliwości korzystania z części lub ze wszystkich usług LocaCARD, na co Usługobiorca wyraża zgodę.

4.            Usługodawca zastrzega, na co Usługobiorca wyraża zgodę, iż Usługodawca może usunąć Konto w Aplikacji LocaCARD, w przypadkach, o których mowa w II.1.11 Regulaminu.

5.            Usunięcie Konta Usługobiorcy w Aplikacji LocaCARD powoduje utratę wszelkich informacji zgromadzonych tam przez Użytkownika.

6.            Usunięcie przez Usługobiorcę Konta w Aplikacji LocaCARD stanowi:

 1. wypowiedzenie przez Usługobiorcę ze skutkiem natychmiastowym Umowy o świadczenie nieodpłatnych usług Aplikacji LocaCARD,
 2. rozwiązanie przez Użytkownika Umowy o świadczenie odpłatnych usług LocaCARD na zasadach określonych przepisem art. 746 kodeksu cywilnego.

 

II. 8. Reklamacje

1.            Reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Użytkownika/Usługobiorcę z usług LocaCARD, mogą być składane według wyboru Użytkownika/Usługobiorcy:

 1. na adres siedziby Usługodawcy, w formie pisemnej, z dopiskiem: „REKLAMACJA - LocaCARD”,
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłanej na adres: biuro@loca.pl,
 3. za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego dostępnego poprzez Konto w Aplikacji LocaCARD.

2.            Reklamacja winna zawierać oznaczenie Użytkownika/Usługobiorcy składającego reklamację (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej) oraz zawierać zwięzły opis zdarzenia uzasadniającego reklamację wraz z jej uzasadnieniem.

3.            W terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania prawidłowej reklamacji zostanie ona rozpatrzona, a zgłaszający ją Użytkownik/Usługobiorca zostanie poinformowany o zajętym przez Usługodawcę stanowisku, za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na wskazany przez Użytkownika/Usługobiorcę adres poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika/Usługobiorcy do korespondencji w związku z usługami LocaCARD lub poprzez wysłanie jej listem poleconym pod adres Użytkownika/Usługobiorcy.

4.            Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii takimi jak Usługodawca. Chcąc skorzystać z takiej możliwości, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Konsument może skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem następującego adresu e-mailowego: biuro@loca.pl.

 

III. SKLEP INTERNETOWY LOCACARD

III. 1. Ogólne warunki sprzedaży

1.            Sprzedaż Produktów oraz Kart Plastikowych przez Sklep odbywa się w drodze zawarcia za pośrednictwem sieci Internet umowy sprzedaży. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie Zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez Sprzedawcę.

2.            Przedmiotem umowy sprzedaży, mogą być Produkty prezentowane i znajdujące się w ofercie Sklepu w chwili składania Zamówienia(zakładka „Produkty”) oraz stworzone przez Klienta i zaakceptowane przez Sprzedawcę w sposób wskazany w II.7.2. projekty Kart Plastikowych (zakładka „Projekty”  -  „Moje projekty” -  „Zarządzaj danymi karty”).

3.            Ceny Produktów oraz Kart Plastikowych znajdujących się w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich – i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, które wskazane są w momencie składania Zamówienia.

4.            Zamówienia złożone przez Konsumentów realizowane są według cen obowiązujących na dzień złożenia Zamówienia uwidocznionych przy zdjęciu lub opisie Produktu lub Karty Plastikowej. Ceny Produktów i Kart Plastikowych są cenami detalicznymi i zawierają wszystkie podatki. Ceny podane są w złotych polskich. Zamówienia złożone przez pozostałych Klientów niebędących Konsumentami (w szczególności zawierające NIP, dane przedsiębiorców) realizowane są według cen wskazanych w potwierdzeniu Zamówienia przez Sklep.

5.            W przypadku, gdy przedmiotem jednego Zamówienia są Towary lub Karty Plastikowe różniące się terminem realizacji Zamówienia, Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie określonym jako najdłuższy dla danego Towaru lub Produktu.

6.            Klient w toku prezentowania Produktów w Sklepie, może zadać Sprzedawcy zapytanie dotyczące danego Produktu („Zapytaj o produkt”).

7.            Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów oraz Kart Plastikowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

8.            Składanie Zamówień jest możliwe wyłącznie po założeniu Konta w Sklepie.

9.            W przedmiocie Zamówień na Karty Plastikowe, w zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, znajdują odpowiednie dokument „Ogólne warunki współpracy” stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

III. 2. Składanie Zamówień

 

1.            Zamówienie może zostać złożone przez Klienta poprzez Sklep: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

2.            Usługobiorca, aby przed dokonaniem Zamówienia na stworzony projekt Karty Plastikowej, musi wybrać przycisk „ZGŁOŚ DO MODERACJI”. W terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Usługobiorcę projektu Karty Plastikowej do moderacji, Usługodawca potwierdzi akceptację projektu Karty Plastikowej. Usługodawca zastrzega, że powyższe nie uchyla wyłącznej odpowiedzialności Klienta za treść przesłanych projektów, w tym za ich zgodność z prawem. Celem moderacji jest weryfikacja czy stworzony projekt nie narusza postanowień niniejszego Regulaminu. O zaakceptowaniu lub odrzuceniu zgłoszonego do moderacji projektu, Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem powiadomień wewnętrznych.

3.            Wybór Produktów oraz Kart Plastikowych do Zamówienia dokonywany jest poprzez dodanie ich do listy zakupów – koszyka. W każdym czasie możliwe jest zweryfikowanie zawartości koszyka. Dodawanie Produktów do koszyka – zakładka „Produkty”, dodawanie Kart Plastikowych do koszyka – zakładka „Projekty” à „Moje projekty” albo „Ogólnodostępne” à „Zarządzaj danymi karty”.

4.            W toku prezentowania Produktów w Sklepie w zakładce „Produkty” Sprzedawca informuje Klienta o:

 1. cenie jednostkowej brutto Produktu, która w zakresie wybranych Produktów może być uzależniona od ilości Produktu objętej danym Zamówieniem,
 2. terminie realizacji Zamówienia tj. czasie przygotowania i oddania Zamówienia do wysyłki – początek biegu terminu realizacji Zamówienia zależy od wybranej przez Klienta formy płatności i został wskazany w III.4.2 Regulaminu,
 3. możliwych sposobach dostawy i ich kosztach,
 4. minimalnej ilości danego Produktu na jaką należy złożyć Zamówienie,
 5. stanie magazynowym – z zastrzeżeniem, że stanowi on informację jedynie podglądową; Sprzedawca zastrzega możliwość sytuacji, kiedy faktyczny stan magazynowy będzie odmienny od prezentowanego w Sklepie. W celu uzyskania pewnych informacji Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą.

4.            W toku prezentowania Kart Plastikowych w Sklepie w zakładce „Projekty” à „Nowy projekt” Sprzedawca informuje Klienta o:

 1. cenie jednostkowej brutto Karty Plastikowej, która jest uzależniona m.in. od ilości Kart Plastikowych objętej danym Zamówieniem oraz wybranego przez Klienta terminu realizacji Zamówienia,
 2. możliwych sposobach dostawy i ich kosztach,
 3. terminie realizacji Zamówienia tj. czasie przygotowania i oddania Zamówienia do wysyłki – początek biegu terminu realizacji Zamówienia zależy od wybranej przez Klienta formy płatności i został wskazany w III.4.2 Regulaminu; Klient może wybrać następujące terminy realizacji Zamówienia: Express (3 dni), Standard (7 dni), Ekonomiczny (14 dni).

5.            Po zakończeniu dodawania Produktów do koszyka, Klient wybiera przycisk „WYBIERZ FORMĘ WYSYŁKI I SPOSÓB PŁATNOŚCI” i następnie dokonuje wyboru formy wysyłki i sposobu płatności. W przypadku, gdy przedmiotem Zamówienia są również lub wyłącznie Karty Plastikowe, Klient przed wybraniem przycisku „WYBIERZ FORMĘ WYSYŁKI I SPOSÓB PŁATNOŚCI” wybiera termin realizacji Zamówienia (Express (3 dni), Standard (7 dni), Ekonomiczny (14 dni). Następnie, po wyborze formy wysyłki i sposobu płatności, Klient wybiera przycisk „DALEJ” i podaje adres do wysyłki. Klient kończy składać Zamówienie z chwilą wciśnięcia przycisku „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”, które następnie jest przekazywane do potwierdzenia Sprzedawcy.

6.            Sprzedawca w dowolnym momencie może uruchomić lub dezaktywować funkcję umożliwiającą skorzystanie z kuponu rabatowego pozwalającego na realizację Zamówienia z rabatem kwotowym zgodnym z wartością na kuponie rabatowym. Korzystanie z kuponu rabatowego jest całkowicie dowolne. W przypadku gdy wartość kuponu rabatowego jest wyższa niż dokonane zakupy w Sklepie pozostała część kwoty nie podlega zwrotowi ani możliwości ponownego wykorzystania. W przypadku gdy wartość zakupów jest wyższa niż wartość kuponów, Klient może dokonać płatności na tą wartość na zasadach ogólnych. Wykorzystanie kuponu rabatowego ogranicza możliwość wyboru sposobu wysyłki tylko do Odbioru osobistego lub wysyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej – list polecony ekonomiczny.

7.            Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”, Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Produktów oraz Kart Plastikowych w koszyku, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub wystawienia faktury.

8.            Niezależnie od postanowień ust. 3 i 4 powyżej, w odniesieniu do Konsumentów, Sprzedawca poinformuje Konsumenta w toku prezentowania Produktów lub Kart Plastikowych w Sklepie i procesu składania Zamówienia, jednakże najpóźniej przed wciśnięciem przez Konsumenta przycisku „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”, oraz odrębnie w wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail Klienta wskazany podczas rejestracji Konta, w sposób jasny i zrozumiały o:

 1. głównych cechach świadczenia, w tym towaru,
 2. swoich danych identyfikujących, w szczególności o nazwie, adresie, numerze telefonu przedsiębiorstwa, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany;
 3. adresie pod którym Konsument może składać reklamacje;
 4. łącznej cenie obejmującej wszystkie składniki, a w szczególności podatki, opłaty za dostarczenie i usługi pocztowe oraz sposobie i terminie zapłaty;
 5. sposobie i terminie dostawy Zamówienia oraz procedurze reklamacyjnej;
 6. kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się,
 7. kosztach zwrotu towaru, które ponosi Konsument w przypadku odstąpienia od umowy;
 8. sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o treści formularza odstąpienia od umowy i pouczenia o odstąpieniu od umowy;
 9. braku prawa do odstąpienia od umowy – dotyczy zamówienia Kart Plastikowych;
 10. obowiązku dostarczenia towarów bez wad; warunkach rękojmi;
 11. istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;
 12. możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur,
 13. obciążenia Konsumenta kosztami magazynowania Kart Plastikowych objętych Zamówieniem w przypadku odbioru osobistego i zwłoki Klienta w odbiorze przekraczającej 3 dni, zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.

6.            Sprzedawca potwierdzi Zamówienie złożone przez Klienta, poprzez wskazanie za pośrednictwem Sklepu po wyborze przycisku „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”, poprzez wiadomość przesłaną Klientowi na skrzynkę kontaktową Klienta w Sklepie oraz w odniesieniu do Konsumentów, odrębnie w wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail Klienta wskazany podczas rejestracji Konta, danych Zamówienia, w postaci:

 1. danych Sprzedawcy, w tym numerze telefonu i adresie poczty elektronicznej Sprzedawcy;
 2. danych Klienta;
 3. numeru Zamówienia;
 4. listy towarów będących przedmiotem Zamówienia, wraz z cenami jednostkowymi;
 5. kwoty łącznej netto oraz brutto oraz wybrany sposób i termin zapłaty;
 6. całkowitej wartości Zamówienia wraz ze wszystkimi kosztami;
 7. sposobu oraz terminu dostawy;
 8. link do pobrania pliku ze wzorem pouczenia o prawie odstąpienia od umowy,
 9. informacji o kosztach zwrotu rzeczy, w przypadku odstąpienia od umowy;
 10. informacji o braku prawa do odstąpienia od umowy – w przypadku zamówienia Kart Plastikowych;
 11. link do pobrania pliku ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
 12. linków do stron zawierających:
 • stosowaną procedurę rozpatrywania reklamacji;
 • możliwości i procedury pozasądowego rozwiązywania sporów;
 • opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe lub inne koszty;
 • akceptowane sposoby zapłaty i jej termin.

7.            Klient w procesie składania Zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedawcę również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.).

8.            Potwierdzenie złożenia Zamówienia zawierać będzie odnośnik do usługi umożliwiającej dokonanie płatności online.

9.            Sprzedawca może kontaktować się z Klientem telefonicznie na numer telefonu oraz mailowo na numer telefonu i adres e-mail podane w trakcie rejestracji Konta, a także poprzez wiadomość przesłaną Klientowi na skrzynkę kontaktową Klienta w Sklepie, w związku ze złożeniem lub realizacją Zamówienia.

10.          W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem biuro@loca.pl lub za pomocą skrzynki kontaktowej Klienta w Sklepie w treści wiadomości podając numer Zamówienia.

11.          Zamówienie będzie dostarczone na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.

12.          Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Zamówione towary w stanie wolnym od wad.

III. 3. Płatności

1.            Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za Zamówione Produkty lub Karty Plastikowe:

 1. przelew (przedpłata): należność za Zamówienie zostanie przekazana na rachunek bankowy Sprzedawcy podany poprzez wskazanie za pośrednictwem Sklepu, poprzez wiadomość przesłaną Klientowi na skrzynkę kontaktową Klienta w Sklepie oraz w odniesieniu do Konsumentów, w e-mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia,
 2. płatność online za pośrednictwem serwisu Przelewy24 – w przypadku odrzucenia transakcji prosimy o bezpośredni kontakt z serwisem Przelewy24 za pomocą maila: serwis(at)przelewy24.pl lub pod numerem tel. +48 61 642 93 44 w godz. 08:00 – 16:00
 3. płatność gotówką lub karta płatniczą przy odbiorze osobistym w Działdowie przy ul. Żeromskiego 6, 13-200 Działdowo
 4. za pobraniem – tylko dla wybranych klientów

2.            Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem Przelewy24 oraz postępowanie reklamacyjne dostępne są na stronie http://www.przelewy24.pl/. Korzystanie z płatności za pośrednictwem systemu płatności online wymaga uprzedniej akceptacji przez Klienta regulaminu tych usług. Warunki świadczenia tych usług dostępne są w linku prezentowanym w Sklepie.

3.            Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży i wysyłek za pobraniem.

III. 4. Realizacja i wysyłka Zamówienia

 

1.            W przypadku braku płatności lub potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę w ciągu 7 dni roboczych, Zamówienie zostanie anulowane przez Sprzedawcę, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail Klienta wskazany podczas rejestracji Konta oraz za pośrednictwem wiadomości przesłanej na skrzynkę kontaktową Klienta w Sklepie.

2.            Realizacja Zamówienia rozpoczyna się:

 1. w przypadku Zamówień płatnych przelewem – po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Sprzedawcy,
 2. w przypadku płatności online za pośrednictwem serwisu Przelewy24 – w chwili, gdy Klient otrzyma automatyczny e-mail z informacją o zaakceptowaniu płatności,
 3. w przypadku płatności przy odbiorze osobistym – w chwili, gdy Sprzedawca otrzyma Zamówienie Klienta.

3.            W chwili, gdy wszystkie Zamówione przez Klienta Produkty lub Karty Plastikowe są skompletowane i gotowe do wysyłki, wysyłany jest e-mail o skompletowaniu Zamówienia. Klient otrzyma ostatnią wiadomość informującą o statusie Zamówienia, kiedy Zamówienie zostanie wysłane do Klienta.

4.            Klient może wybrać następujące sposoby wysyłki:

 1. Poczta Polska list polecony ekonomiczny: do 5 dni roboczych,
 2. Poczta Polska list polecony priorytetowy: do 2 dni roboczych,
 3. Kurier: do 2 dni roboczych,
 4. odbiór osobisty: 1-2 dni robocze.      
 5. Zmiany w wysyłce możliwe są poprzez kontakt ze Sprzedawcą pod adresem biuro@loca.pl

6.            Konsument może wycofać złożone Zamówienie jedynie e-mailem pod adresem biuro@loca.pl.  Konsument nie może anulować Zamówienia, które już zostało wysłane (Klient otrzymał wiadomość o wysyłce). Konsument nie może wycofać ani anulować Zamówienia w zakresie Kart Plastikowych, które zostały przez Sprzedawcę wydrukowane. Powyższe nie wyłącza prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy.

7.            Jeśli w  magazynie Sprzedawcy zabraknie Produktu lub Produktów objętych Zamówieniem Klienta i domówienie ich od dostawców nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta wysyłając wiadomość, na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie rejestracji Konta, za pośrednictwem wiadomości przesłanej na skrzynkę kontaktową Klienta w Sklepie lub kontaktując się z Klientem telefonicznie, w celu zaproponowania alternatywnego Produktu, podzielenia Zamówienia na części lub anulowania Zamówienia w całości lub części.

8.            W przypadku, gdy, Klient nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia z alternatywnymi Produktami, Zamówienie zostanie anulowane w całości lub części zgodnie z wyborem Klienta.

9.            Jeśli w sytuacji opisanej w ust. 7 powyżej i zgodnie z wyborem Klienta Zamówienie zostanie podzielone, Klient ponosi tylko koszty dostarczenia pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek wynikających z nowych Zamówień powstałych w wyniku podzielenia Zamówienia pierwotnego, ponosi Sprzedawca.

10.          Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku Produktu w magazynie lub braku możliwości realizacji Zamówienia Klienta, Sprzedawca  ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji Zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sprzedawca  ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry – Sprzedawca  zwróci Klientowi należność za towar niezwłocznie po anulowaniu Zamówienia.

11.          W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacjach, o których mowa w ust. 7 powyżej, w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy, Sprzedawca może wykonać w terminie 30 dni od powstania tego zdarzenia umowne prawo odstąpienia od Zamówienia w całości.

12.          W przypadku anulowania Zamówienia w sytuacji opisanej w związku z ust. 7. powyżej, a Klient dokonał już zapłaty za Zamówienie, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji Zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

III. 5.Odstąpienie od umowy sprzedaży i wymiana Produktów

 

1.            Konsument  może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zawartej za pośrednictwem Sklepu, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem opisanych w niniejszym paragrafie, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 14 dni od dnia zrealizowania Zamówienia (termin dostawy Produktów na adres wynikający z Zamówienia). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór dostępny jest w Sklepie pod adresem https://locacard.loca.pl  przed upływem tego terminu na adres: ul. Żeromskiego 6,13-200 Działdowo lub korzystając z adresu poczty elektronicznej biuro@loca.pl.  Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późń.zm.) tj. w szczególności w zakresie Kart Plastikowych. W przypadku gdy Zamówienie dostarczane jest partiami (osobno) bieg 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży liczy się od objęcia w posiadanie (wydania) ostatniego towaru z tego Zamówienia.   

2.            W przypadku odstąpienia, umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą a Konsument otrzyma zwrot kwoty uiszczonej za zakupione Produkty, w tym koszty dostarczenia Zamówienia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego w Zamówieniu przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę) oraz zobowiązany jest niezwłocznie ale nie później niż w terminie 14 dni zwrócić dostarczone mu towary w stanie niezmienionym na adres Sprzedawcy: Grupa LOCA ul. Żeromskiego 6, 13-200 Działdowo  lub przekazać je osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do ich odbioru. Koszt odesłania Produktów do Sprzedawcy ponosi Konsument. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Sprzedawca wysyła zwracane pieniądze niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

3.            Zwrot uiszczonej przez Konsumenta kwoty, następuje przelewem na konto wskazane przez Konsumenta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sprzedaży w przypadku płatności gotówką przy odbiorze albo na rachunek bankowy, z którego Konsument dokonał zapłaty internetowym przelewem bankowym.

4.            Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwróconych w wyniku odstąpienia od umowy towarów będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 

III. 6. Warunki reklamacji

 

1.            Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady Produktów oraz Kart Plastikowych zakupionych przez Klienta, w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.). Sprzedawca  jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany Produkt lub Karta Plastikowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu Produktu lub Karty Plastikowej przez Sprzedawcę.

2.            Aby złożyć reklamację, Klient powinien w pierwszej kolejności skontaktować się ze Sprzedawcą pod numerem 23 696 90 00 lub pod adres poczty elektronicznej biuro@loca.pl przekazując wypełnione zgłoszenie reklamacyjne (opis reklamacji, zakres reklamacji), a także załączając zdjęcia wadliwego Produktu lub Karty Plastikowej oraz uzgadniając adres Klienta  w celu odbioru przez wskazanego przez Sprzedawcę kuriera wadliwego Produktu lub Karty Plastikowej. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany Produktu lub Karty Plastikowej wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym (opis reklamacji, zakres reklamacji) na adres: 13-200 Działdowo, ul. Żeromskiego 6.

3.            Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.

4.            W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Sprzedawca niezwłocznie wymieni Produkt lub Kartę Plastikową wadliwe na wolne od wad albo usunie wadę, a także pokryje poniesione przez Klienta koszty dostarczenia wadliwego Produktu lub Karty Plastikowej do Usługodawcy przez wskazanego przez Sprzedawcę kuriera, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 poniżej. Powyższe pozostaje bez wpływu na możliwość domagania się przez Klienta obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy jeżeli wada jest istotna. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni. W przypadku braku możliwości wymiany Produktu lub Karty Plastikowej, usunięcia wady lub obniżenia ceny Usługodawca zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.            W przypadku, gdyby w wyniku zmiany państwa położenia Produktu lub Karty Plastikowej, koszty dostarczenia wadliwego Produktu lub Karty Plastikowej do Sprzedawcy były wyższe niż gdyby Produkt lub Karta Plastikowa pozostała w państwie pierwotnego dostarczenia Produktu lub Karty Plastikowej, Klient jest uprawniony do otrzymania zwrotu kosztów dostarczenia wadliwego Produktu lub Karty Plastikowej do Sprzedawcy do wysokości obliczonej według stawek dostarczenia Produktu lub Karty Plastikowej obowiązujących na terenie państwa pierwotnego dostarczenia Produktu lub Karty Plastikowej.

6.            W przypadku uznania reklamacji za niezasadną, Sprzedawca niezwłocznie odeśle Produkt lub Kartę Plastikową Klientowi na jego koszt pod adres wskazany w formularzu reklamacyjnym.

7.            Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii takimi jak Sprzedawca. Chcąc skorzystać z takiej możliwości, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Konsument może skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem następującego adresu e-mailowego: biuro@loca.pl.

 

IV. DANE OSOBOWE

 

1.            Wszelkie informacje dotyczące danych osobowych, których administratorem jest Usługodawca w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w ramach Aplikacji LocaCARD oraz w związku realizacją Zamówień w Sklepie, znajdują się w dokumencie „Polityka prywatności” dostępnym na stronie internetowej Aplikacji LocaCARD.

2. Usługobiorca niebędący Konsumentem jest administratorem danych osobowych wprowadzanych przez niego do Konta (w tym danych Użytkowników korzystających z funkcji Subkonta, wypełniających e-Wniosek, dane umieszczone na projektach Kart Plastikowych, dane historii zamówień). Usługobiorca taki powierza ich przetwarzanie Usługodawcy, na podstawie umowy powierzenia (udostępniana w Koncie, Usługobiorca przy pierwszym logowaniu pobiera ją i oświadcza o zatwierdzeniu jej treści).

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

1.            Regulamin może być zmieniany przez Usługodawcę/Sprzedawcę w każdym czasie, w przypadku:

 1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 2. wprowadzenia przez Usługodawcę nowych Usług LocaCARD lub zmiany warunków ich świadczenia,
 3. zmiany warunków dokonywania Zamówień w Sklepie (formy i warunki płatności, formy i warunki dostawy itd.).

2.            W zakresie, w jakim niniejszy Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną, jego zmiana wiąże Usługobiorcę, jeśli w terminie 14 (czternastu) dni od dnia powiadomienia go o zmianie za pomocą wiadomości skierowanej do niego w ramach Aplikacji LocaCARD lub wiadomości wysłanej na adres e-mail Usługobiorcy, którym posługuje się przy korzystaniu z Aplikacji LocaCARD, Użytkownik nie poinformuje o braku zgody na wprowadzone zmiany w Regulaminie, o czym powinien powiadomić Usługodawcę poprzez wysłanie wiadomości poczty elektronicznej pod adres biuro@loca.pl. Z chwilą powiadomienia Usługodawcy przez Usługobiorcę zgodnie z powyższym, umowa o świadczenie usługi zawarta zgodnie z Regulaminem rozwiązuje się ze skutkiem natychmiastowym.

3.            Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia.

4.            W sprawach nieuregulowanych w treści Regulaminu zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

5.            Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie głównej Aplikacji LocaCARD.

6.            Użytkownik korzystający ze strony internetowej pod adresem: https://locacard.loca.pl, zezwala na wykorzystanie plików „cookies” zgodnie z Polityką prywatności Usługodawcy, dostępną na stronie głównej Aplikacji LocaCARD w zakładce „Polityka prywatności”.

Idź do góry